18/11/1394-10:29

مراسم اهداء جوائز به دانش آموزان ممتاز دبیرستان

مراسم اهداء جوائز به دانش آموزان ممتاز دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل در امتحانات نوبت اول

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان