18/11/1394-10:03

مراسم اهداء جوائز به دانش آموزان برتر دبیرستان

مراسم اهداء جوائز به دانش آموزان برتر دبیرستان در آزمون پیشرفت تحصیلی استان مازندران

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان