20/10/1394-12:29

دانش آموزان افتخار آفرین پرسش مهر

دانش آموزان افتخار آفرین پرسش مهر در دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل در مرحله شهرستانی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان