14/10/1394-09:49

آزمون سرسری 94

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 94

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان