05/10/1394-10:32

داستان کوتاه

اراده پولادین

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان