12/09/1394-09:42

نتیجه آزمون شیمی

نتیجه آزمون شیمی دبیرستان الغدیر

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان