13/08/1394-08:11

انتخابات شوراي دانش آموزي

شركت دانش آموزان در انتخابات شوراي دانش آموزي

انتخابات شوراي دانش آموزي با حضور دانش آموزان

 اين واحد آموزشي در سال تحصيلي 95-94 در آبان ماه

 سال جاري برگزار گرديد .

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان