03/05/1392-13:00

نتيجه آزمون گروه رياضي و تجربي سال دوم متوسطه

آزمون گروه رياضي و تجربي در روز چهارشنبه 2 مردادماه 92 ساعت 10:30 صبح در دبيرستان الغدير برگزار گرديد.

نتيجه آزمون گروه رياضي

نتيجه آزمون گروه تجربي

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان